Inkoop

Inkoopbeleid Jeugdhulpregio FoodValley

Op deze webpagina treft u informatie omtrent de inkoop jeugdhulp en jeugdhulpbescherming & -reclassering. De Jeugdhulpregio FoodValley contracteert jeugdhulp volgens de methodiek van bestuurlijk aanbesteden (relationeel contracteren). Uitgangspunten van bestuurlijk aanbesteden zijn:

  • De contractering verloopt in overleg met gemeente en aanbieders.
  • Aanbesteden gebeurt via een open en transparant proces.
  • Alle aanbieders (dus ook nieuwe aanbieders, huidige onderaannemers en PGB-gefinancierde aanbieders) kunnen meedoen.
  • De inhoud van de overeenkomsten kan tijdens de looptijd verder worden ontwikkeld en herzien.

Zowel gemeenten als aanbieders hebben de ruimte om tussentijds in- of uit te stappen.

Binnen het bestuurlijk aanbesteden is er een procesovereenkomst en daarnaast verschillende deelovereenkomsten. In de procesovereenkomsten staat voornamelijk afspraken over hoe partijen over en weer met elkaar omgaan en staat de procedure om te komen tot deelovereenkomsten beschreven. Daarnaast zijn er die verschillende deelovereenkomsten: Ambulant, Verblijf en Veiligheid. In de deelovereenkomsten staan inhoudelijke afspraken omtrent levering van hulp. Voor uitgebreide informatie over de proces- en deelovereenkomst zie hieronder.

Voor het doen van aanmeldingen om een nieuwe aanbieder te worden voor de gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley treft u onderaan deze pagina de knop om de aanmelding te starten.

Ten aanzien van de proces- en deelovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van de gemeente Veenendaal van toepassing. De algemene voorwaarden leest u hier (pdf, 82 KB).

De procesovereenkomst vormt de kapstok voor alle andere overeenkomsten en bevat afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Verder staat in de procesovereenkomst de procedure om tot de deelovereenkomsten te komen beschreven.

Aanbieders die deel willen nemen aan één van de deelovereenkomsten, zijn verplicht eerst de procesovereenkomst te tekenen. Bij ontvangst van de getekende procesovereenkomst beslist de jeugdhulpregio FoodValley of het een procesovereenkomst afsluit met de aanbieder. De jeugdhulpregio FoodValley vindt het belangrijk dat die partij voldoet aan de geldende vakbekwaamheids- en certificeringeisen.

Aanbieders kunnen zich doorlopend aanmelden voor deelname aan de proces- en deelovereenkomst(en). De gemeente toetst daarna de aanvraag en besluit of een partij wel of niet wordt toegelaten. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen en worden pas beoordeeld wanneer ze volledig zijn.

Wanneer de procesovereenkomst is afgesloten, kan er een deelovereenkomst worden afgesloten. Let wel, het afsluiten van een procesovereenkomst geeft geen recht op een deelovereenkomst. In de deelovereenkomst(en) staan onder meer afspraken over producten, facturatie, tarieven en monitoring. Binnen de jeugdhulpregio FoodValley zijn er drie verschillende deelovereenkomsten: Ambulant, Verblijf en Veiligheid.

Deelovereenkomst Ambulant
Deze deelovereenkomst staat open voor nieuwe jeugdhulpaanbieders. In deze deelovereenkomst staan verschillende ambulante producten. Met aanbieders die in aanmerking willen komen voor deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over welke zorg ze willen leveren aan jeugdigen uit de jeugdhulpregio FoodValley. Voldoet de jeugdhulpaanbieder aan de eisen van de gewenste te leveren jeugdhulp, dan wordt in een kruislijst vastgelegd welke jeugdhulp geleverd mag worden.

Deelovereenkomst Veiligheid
Deze deelovereenkomst staat alleen open voor toetreding van gecertificeerde instellingen (GI). Andere aanbieders kunnen deze deelovereenkomst niet afsluiten.

Deelovereenkomst Verblijf
Deze deelovereenkomst is gedeeltelijk gesloten voor nieuwe partijen. Alleen voor de producten logeren en pleegzorg is het mogelijk dat jeugdhulpaanbieders kunnen toetreden tot deze deelovereenkomst. Jeugdhulpaanbieders die logeren dan wel pleegzorg willen leveren kunnen zich aanmelden via de website.

Wanneer een jeugdhulpaanbieder voldoet aan de gestelde eisen voor het leveren van logeren en/of pleegzorg, dan kan deze in aanmerking komen voor een toetreding tot een van de twee jeugdhulpvormen. Voordat een jeugdhulpaanbieder toetreedt tot de deelovereenkomst Verblijf voor logeren en/of pleegzorg, zal er eerst een gesprek zijn. Daarna zal besloten worden of de betreffende aanbieder kan toetreden.

Na toetreding tot de deelovereenkomst Verblijf voor logeren of pleegzorg, kan niet alsnog aanspraak worden gemaakt op leveren van een van de andere hulpvormen (niet logeren en pleegzorg) die bij de deelovereenkomst verblijf horen.

Aanmelden nieuwe aanbieders

Aanbieders die willen toetreden tot de proces- en deelovereenkomst(en) kunnen hun aanmelding starten via deze website. Lees vooraf het afwegingskader en let daarbij op het schema op p. 11 en p. 12:

Afwegingskader toetreding nieuwe aanbieders (pdf, 1 MB)

Na aanmelding via de website ontvangt de aanmeldende partij zo snel mogelijk per e-mail reactie. Er zal een uitvraag volgen om te toetsen of wordt voldaan aan de gestelde eisen van toetreding. Zo mogelijk wordt voor toetreding overleg gevoerd met de aanmeldende aanbieder over de aanmelding.

Aanmelden als nieuwe aanbieder