Crisis als kans

Als een kind in crisissituatie komt, zoeken we de oplossingen om de crisis op te lossen zo veel mogelijk in de thuissituatie. Bij deze gesprekken is altijd de vertrouwenspersoon van de jongere aanwezig. Tijdens de crisis wordt de kans benut om de hulpverlening optimaal en integraal in te zetten en er wordt perspectief geboden. Als hulpverlening thuis geen optie is, zoeken we naar de meest geschikte verblijfsvorm zoals pleegzorg of een gezinsvervangend tehuis. Deze opvang is er altijd op gericht dat het zo kort mogelijk is.

We werken in gezamenlijkheid aan:

  1. Afname van het aantal crisissituaties
  2. Toename in kwaliteit van crisiszorg
  3. Algehele verbetering van vervolgzorg bij crisis
  4. De beweging van 0 uithuisplaatsingen
  5. Een cultuur van voortdurend leren

Welke stappen doorloop je tijdens een crisis? De stroomschema's wijzen de weg in het veiligheidsgebied Utrecht en Gelderland.