Jeugdbescherming Dichterbij

In Zeeland, Rotterdam, Amsterdam-Amstelland, Utrecht, West-Brabant West en de regio Foodvalley werken gemeenten, wijkteams, Veilig Thuis, De Raad voor de Kinderbescherming en Gecertificeerde Instellingen samen aan nieuwe manieren om samenwerking in de jeugdbeschermingsketen in te richten.

De zes pilotregio’s ontwerpen – altijd met het belang van de jeugdige voorop – nieuwe samenwerkingsvormen om te komen tot nieuwe inzichten en doen dit zoveel mogelijk los van bestaande organisatiegrenzen en -structuren. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid biedt in nauwe samenwerking met het ministerie van VWS landelijke juridische ondersteuning, landelijke projectleiding en betrokkenheid.

De ontwikkelingen binnen en inzichten uit de pilots staan in nauwe verbinding met de kwartiermakersfase voor het ontwerp van een nieuw scenario voor effectieve jeugd- en gezinsbescherming.

Concreet betekent dit in Jeugdhulpregio FoodValley dat we een nieuwe manier van samenwerken omarmd hebben. In gemeente Ede is sinds kort team Jeugdlink actief. In dit team werken collega’s van het lokale team, Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming actief samen aan casuïstiek. De bedoeling is dat deze nieuwe werkwijze ook beschikbaar komt voor de andere gemeenten in de Jeugdhulpregio FoodValley.

Meer informatie over Jeugdbescherming Dichterbij leest u op de website Voor de Jeugd via deze links:

Pilot Jeugdhulpregio FoodValley

Zes regionale pilots

Voor meer informatie over Jeugdbescherming Dichterbij kunt u terecht bij de projectleiders: