Uitleg productenboek

Als lokale professional zul je de meeste (eenvoudige, enkelvoudige) vragen zelf af kunnen handelen door het versterken van de eigen kracht, het netwerk van de cliënten en/of door middel van lokale voorzieningen. Als je echter – samen met de ouders/opvoeder/jeugdige – tot de conclusie komt dat er meer gespecialiseerde jeugdhulp ingeschakeld moet worden dan kan, op basis van een ondersteuningsplan, gebruikgemaakt worden van de regionaal ingekochte gespecialiseerde jeugdhulp. Het ondersteuningsplan wordt gevolgd door een administratieve afwikkeling, de verleningsbeschikking. Op deze wijze wordt de zorgtoeleiding gerealiseerd. Toeleiding naar jeugdhulp is het proces vanaf het moment waarop een jeugdige of een gezin met een ondersteuning vraag (opnieuw) in beeld komt, tot het moment waarop passende ondersteuning wordt geboden. Het gaat dan over de toeleiding naar jeugd opvoedhulp, jeugd GGZ en jeugd met een beperking (J-VB).

Vraaggericht en gezinsversterkend werken

Wat de vormgeving van jouw lokale situatie ook is; er is in het algemeen altijd sprake van de vier onderstaande opeenvolgende stappen. Deze stappen zijn er op gericht om vraaggericht en gezinsversterkend te werken. Deze vraagstelling is overigens niet exclusief voorbehouden aan het integrale team, maar kan overal plaatsvinden. Het is van belang dat de cliëntroute vanuit de vindplaats opgestart wordt (bijvoorbeeld via de zorgstructuur in het onderwijs of via een buurtnetwerk). Als er sprake is van een hulpvraag en het lokale team vervolgens in beeld komt, dan volgt logischerwijs de volgende stap in de cliëntroute.

  1. Vraagstelling
  2. Vraagverheldering
  3. Vraagduiding/vraaganalyse
  4. Vraagbemiddeling/beantwoording

Als de opvoedsituatie (opvoedingsvragen, opvoedingsspanning, verhoogde opvoedingsspanning, opvoedingsnood, opvoedingscrisis) helder is, dan kan worden bepaald welke ondersteuning kan worden ingezet. Hiervoor kunt u het productenboek van Jeugdhulpregio FoodValley gebruiken.

Afwegingskader

Het productenboek is gebaseerd op het afwegingskader (pdf, 367 KB). In dit afwegingskader wordt op hoofdlijnen de route beschreven die een jeugdige of gezin met een ondersteuningsvraag doorloopt. Daarbij blijft er ruimte voor verschillen in (lokale) uitvoering en de inhoudelijke uitkomsten voor de opvoeder/jeugdige. Het is geschreven om gemeenten een handreiking te bieden. Het geeft een beeld van de manier waarop gemeenten, professionals en opvoeders/jeugdigen met elkaar tot een verantwoorde toeleiding naar jeugdhulp kunnen komen. Hierbij is de optimale inzet van eigen kracht en het waar mogelijk benutten van sociaal kapitaal de leidraad.

Lijst landelijke inkoop VNG

Lees hier welke landelijke aanbieders onder contract van de VNG vallen.

Ondersteuningsplan

Het ondersteuningsplan is een integrale weergave van de noodzakelijk geachte ondersteuning in een gezin opgesteld door een gespreksvoerder van de gemeente of een medewerker van het lokale team samen met ouders en waar mogelijk betrokken leden van het sociale netwerk.

Idealiter komen er (op termijn) meerdere vraagstukken in naar voren komen die te maken kunnen hebben met verschillende decentralisaties (Jeugdwet, Participatiewet, Wmo). Het ondersteuningsplan kan ook een familiegroepsplan zijn. Het verschil is dat een familiegroepsplan door ouders (al dan niet samen met leden van het netwerk) onafhankelijk van een professional is opgesteld.

Een behandelplan is de specificering van wat in het ondersteuningsplan staat geschreven door een vertegenwoordiger van een jeugdhulpaanbieder. De feitelijke afspraken over ondersteuning die in het ondersteuningsplan worden beschreven, worden bekrachtigd via de beschikking.